Trách nhiệm Xã hội

Hiện tại Namix đang từng bước gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Tuy là những bước đầu nhưng sẽ là nền tảng cho những hoạt động vì xã hội trong tương lai.

 Xử lý chất thải bảo vệ môi trường

Các nguyên liệu Namix sử dụng đều là các nguồn nguyên liệu, phế phẩm hữu cơ là phân hữu cơ của các ngành sản xuất nông nghiệp như phân chuồng trại, vỏ cây được thu gom xử lý composting và tạo ra sản phẩm. Namix quan niệm rằng chất thải chính là tiền và đóng góp công sức vào việc khép kín quy trình chất thải để không tạo ra chất thải ra môi trường.

Người lao động

Bảo đảm phúc lợi và chế độ cho công nhân viên và người lao động.